Obchodné podmienky REKOLA Bikesharing SK s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Všeobecné ustanovenia
1.1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného rámcovou zmluvou o nájme dopravného prostriedku, resp. zmluvou o nájme dopravného prostriedku, uzavretou medzi spoločnosťou Rekola Bikesharing SK s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, IČO: 53130171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146840/B, (ďalej len „Rekola“) a klientom spoločnosti Rekola (ďalej len „Používateľ“) na dobu určitú (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola uzavretá prostredníctvom potvrdenia formulára dostupného v mobilnej aplikácii Rekola pre iOS, Android alebo na webovej stránke https://app.rekola.cz (ďalej len “Aplikácia”).
1.1.2. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a bližšie upravujú niektoré jej ustanovenia.
1.1.3. Neoddeliteľnou súčasťou OP a Zmluvy sú tiež Cenník, informácie uvedené v Aplikácii a na Internetovej stránke.
1.1.4. Zmluva a akékoľvek iné dohody písomne uzavreté medzi zmluvnými stranami majú prednosť pred týmito OP.
1.1.5. Zmluvu možno uzatvoriť ako jednorazový alebo dlhodobý nájom, a to až na dobu jedného kalendárneho roka v závislosti od zakúpeného predplatného.
1.1.6. Predmetom Zmluvy je
(i) krátkodobý nájom nemotorových dopravných prostriedkov (ďalej len „Bicykel“) určených na základe rezervácie k dočasnému používaniu a
(ii) záväzok Používateľa dodržiavať podmienky, pravidlá a obmedzenia pre tento nájom stanovených Zmluvou a týmito OP, ako aj uhradiť za používanie Bicyklov dohodnuté Cestovné, a to vo výške a za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto OP.
1.2. Kontaktné údaje a definície
1.2.1. Kontaktná adresa spoločnosti Rekola je REKOLA Bikesharing SK s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava, 825 10.
1.2.2.„Komunikačné kanály“ sú: (i) kontaktná e-mailová adresa info@rekola.sk; (ii) kontaktný telefón +420 277 277 930, ktorý je dostupný pracovné dni v čase 9 –17 hod (ďalej len "Kontaktné hodiny") a (iii) chat v aplikácii (dostupný v Kontaktných hodinách)
1.2.3.„Newsletter“ je e-mailový newsletter zasielaný spoločnosťou Rekola. Rekola má niekoľko typov newsletterov, ktoré môžu byť automatizované ( = e-mail sa odošle po vykonaní akcie) alebo manuálne. Z každého typu newslettera je možné sa odhlásiť v pätičke každého e-mailu (podľa platných Zásad ochrany osobných údajov, pozri časť 6.1.), s výnimkou newslettera o zmene OP (pozri časť 8.2.).
1.2.4.„Push notifikácia“ je správa odoslaná do aplikácie (iOS, Android) prostredníctvom kanálov spoločnosti Apple, resp. Google. Spoločnosť Rekola nezodpovedá za doručiteľnosť takýchto správ, pretože nad ňou nemá žiadnu kontrolu ani záruku.
1.2.5.„Internetová stránka“ znamená internetovú stránku www.rekola.sk .
1.2.6.„Cestovné“ znamená nájomné za používanie Bicyklov po dobu platnosti Zmluvy, prípadne za špecifické spôsoby používania Bicyklov. Výška Cestovného sa môže odlišovať v jednotlivých lokalitách alebo čase. Cestovné a jeho obsah sú dostupné na Internetovej stránke www.rekola.sk/pricing. Aplikácia vyzve užívateľa na schválenie ceny bezprostredne pred jazdou. Aplikácia si pamätá už užívateľom potvrdené ceny.
1.2.7.„Nájom“ znamená pre účely týchto OP dobu, po ktorú má Používateľ prenajatý Bicykel; jej začiatok a koniec je definovaný nižšie.
1.2.8.„Cenník“ je cenník vydaný spoločnosťou Rekola pre účely poskytovania Nájmu v znení neskorších dodatkov, ktorý je v aktuálnej podobe uvedený na Internetovej stránke. Cenník obsahuje ceny poskytovaných služieb za Nájom, najmä poplatok za registráciu, informácie o predplatnom, cenu za jednorázový Nájom, prípadne iné ceny a poplatky..
1.2.9.„Stanoviště“ sú konkrétne miesta, kde môže Používateľ vrátiť bicykel. Ide o stojany na bicykle; miesta označené dopravnými značkami alebo iné vhodné miesta. Ich aktuálne umiestnenie je uvedené v aplikácii, zvyčajne s fotografiou.
1.2.10.„Predplatné“ znamená dennú, mesačnú alebo ročnú sumu, ktorej zaplatenie vám umožní vykonávať Prenájmy na určité obdobie bez ďalších poplatkov, ako je definované v Cenníku alebo v Aplikácii. Predplatné podlieha Intervalu FUP definovanému nižšie.
1.2.11.„Elektronický zámok“ označuje zámok pri zadnom kolese, ktorý sa odomyká jedine prostredníctvom Aplikácie bez nutnosti otáčania kombinácie čísel.
1.2.12.„Interval FUP“ znamená počet minút od poslednej výpožičky, počas ktorých by každá nasledujúca výpožička bola pokračovaním predchádzajúcej výpožičky.
1.2.13.„Občianský zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
1.2.14. „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
1.2.15. „Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku“ znamená tieto Obchodné podmienky uzatvorené medzi Používateľom ako nájomcom a spoločnosťou Rekola ako prenajímateľom, pričom jednotlivé Zmluvy o nájme dopravného prostriedku budú uzatvorené za podmienok stanovených v týchto OP. K uzatvoreniu Rámcovej zmluvy o nájme dopravného prostriedku dochádza na základe registrácie Používateľa prostredníctvom Aplikácie.
1.2.16. „Zmluva o nájme dopravného prostriedku“ je zmluva uzatvorená medzi Používateľom ako nájomcom a spoločnosťou Rekola ako prenajímateľom, predmetom ktorej je Nájom Bicykla na dobu určitú, a to na jednorazové alebo opakované použitie Bicykla. V prípade opakovaného použitia si môže Používateľ zakúpiť predplatné, ktoré sa po uplynutí doby, na ktorú bolo zakúpené, automaticky predlžuje. K uzavretiu Zmluvy o nájme dopravného prostriedku dochádza na základe týchto OP, Cenníka, informácií nachádzajúcich sa na Internetovej stránke prostredníctvom Aplikácie.
1.3. Zdieľanie Bicyklov
1.3.1. Používateľ vyhlasuje, že v deň uzatvorenia Zmluvy dovŕšil 18 rokov a je plne spôsobilý na vedenie Bicykla.
1.3.2. Rekola Používateľovi umožňuje využívať Bicykle v mestách a ich konkrétnych častiach uvedených na Internetovej stránke alebo v Aplikácii.
1.3.3. Rekola s Používateľom komunikuje predovšetkým prostredníctvom Aplikácie, Internetovej stránky alebo tiež elektronickou poštou priamo prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy.
1.3.4. Aplikácia je k dispozícii 24 hodín denne, s výnimkou nevyhnutnej údržby systému a neočakávaných technických problémoch.
1.3.4.1. Rekola má právo pozastaviť funkčnosť Aplikácie z dôvodu (i) bezpečnosti, (ii) podozrenia z jej neoprávneného alebo podvodného použitia, (iii) podozrenia z použitia Bicykla, ktoré je v rozpore so Zmluvu alebo OP, (iv) porušenia OP, najmä nezaplatenia splatných záväzkov voči spoločnosti Rekola, a to po dobu trvania dôvodov pre pozastavenie funkčnosti Aplikácie. O tejto skutočnosti bude Používateľ vyrozumený prostredníctvom Aplikácie alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.
1.3.4.2. Ak sa stane, že Používateľovi nefunguje mobilná aplikácia na iOS či Android (z akéhokoľvek dôvodu) a ak sa nejedná o ohlásenú odstávku (pozri bod 1.3.4.) je povinný nahlásiť túto udalosť spoločnosti Rekola.
1.3.4.3. Ak Používateľ usúdi, že by mohlo dôjsť k zneužitiu Aplikácie (napr. v prípade straty mobilu a pod.), je povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť Rekola a požiadať o zablokovanie prístupu.
1.3.5. Používateľ môže mať len jeden účet v rámci Aplikácie.
1.3.6. Minimálna doba Nájmu nie je stanovená. Maximálna dĺžka Nájmu jedného Bicykla sú 2 dni (48 hodín). Cena Nájmu vrátane jeho variant je stanovená aktuálnym Cenníkom. V odôvodnených prípadoch sú Rekola oprávnené ukončiť výpožičku pred uplynutím tejto doby. Pri takýchto prípadoch dajú Užívateľovi vedieť prostredníctvom Push notifikácie.
1.3.7. Opakovaný Nájom je možný do maximálneho počtu 20 rôznych nájmov Bicyklov za deň.
1.3.8. Bicykel môže používať iba Používateľ, s výnimkou prípadu, kedy Používateľ prostredníctvom Aplikácie prenajme ďalší Bicykel pre tretiu osobu (ďalej tiež "Pridružená osoba"). V takom prípade Používateľ berie na vedomie, že zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu spôsobenú spoločnosti Rekola Pridruženou osobou. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť splnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto OP zo strany Pridruženej osoby.
1.3.9. Akékoľvek iné odplatné alebo bezodplatné prenechanie Bicykla Používateľom na používanie tretej osobe (okrem Pridruženej osoby) alebo jeho podnájom je podstatným porušením Zmluvy , v dôsledku ktorého vznikne spoločnosti Rekola nárok na zmluvnú pokutu (pozri bod 5.1.5.). Ak spôsobí na Bicykli tretia osoba, ktorej bol Bicykel v rozpore so Zmluvou sprístupnený, škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Používateľ, ktorý Bicykel tretej osobe sprístupnil či svojím konaním umožnil jeho sprístupnenie.
1.3.10. Bicykel je možné vrátiť len v meste, v ktorom bol prenajatý, a to v Stanovisku uvedenej v Aplikácii.

2. Používanie a Požičanie bicyklov
2.1. Požičanie bicykla
2.1.1. Pred prvým použitím Aplikácie je Používateľ vyzvaný na doplnenie platnej debetnej alebo kreditnej karty (ďalej len "Karta") a k zaplateniu registračného poplatku uvedeného v Cenníku. Z Karty sa môžu automaticky platiť pokuty alebo služby navyše, vrátane dlhších nájmov a pod., vždy podľa aktuálneho Cenníka, resp. v súlade so Zmluvou a OP. O tejto skutočnosti spoločnosť Rekola Používateľa informuje vopred prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailom. Bez zadanej platnej Karty nie je možné službu využívať. Používateľ je povinný zadať Kartu, ktorá bola vydaná len na jeho meno.
2.1.2. Používateľ môže Kartu v Aplikácii "odobrať" - teda skryť z Aplikácie napr. Vložením inej Karty. Ak však Používateľ nemá voči spoločnosti Rekola vyrovnané všetky záväzky, prípadne mu počas užívania Aplikácie vzniknú neuhradené záväzky, môže spoločnosť Rekola Kartu znovu k účtu priradiť a príslušnú sumu zodpovedajúcu pokute (pozri bod 5.1.5.) z Karty zúčtovať. O tomto postupe je Používateľ vyrozumený prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailom.
2.1.3. Ak Používateľ neuskutoční úspešnú platobnú operáciu na Karte po dobu 11 mesiacov, môže Rekola z Karty Používateľa uskutočniť transakciu vo výške 0.01 EUR, ktorú obratom vráti späť na Kartu. Vďaka tomu zabezpečí funkčnosť Karty v Aplikácii pre Používateľa po dobu platnosti Karty.
2.1.4. Všetky Bicykle sú zaobstarané unikátnym overovacím kódom, niektoré aj QR kódom. Používateľ smie zadať overovací kód / QR kód iba na Bicykli, pri ktorom sa fyzicky práve nachádza. Po jeho zadaní do Aplikácie a uhradení poplatku za prenájom Bicykla dochádza k nájmu, resp. k uzatvoreniu Zmluvy na jednorázový Nájom. Aplikácia následne Elektronický zámok odomkne.
2.1.5. Po dobu trvania každého Nájmu má Používateľ: (i) výhradné právo používať príslušný Bicykel k jazde po pozemných komunikáciách, na ktorých je taká jazda povolená; (ii) právo používať Bicykel pre svoju osobnú prepravu a prípadne na prepravu primeraného množstva svojich vecí. Preprava akýchkoľvek vecí na Bicykli nesmie Používateľa či iných účastníkov cestnej premávky akokoľvek obmedziť alebo znížiť ich bezpečnosť; (iii) zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Bicykli a povinnosť používať Bicykel riadne na dohodnutý účel, (iv) povinnosť nahlásiť cez Komunikačné kanály akékoľvek vady na Bicykli.
2.1.6. Každý Používateľ jazdí na svoje vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Rekola pravidelne poskytuje servis a udržuje všetky Bicykle v stave spôsobilom na prevádzku a užívanie určené v Zmluve a v OP. Pred každým Nájmom je Používateľ povinný skontrolovať celkový stav Bicykla, predovšetkým: (i) brzdy - predné aj zadné, (ii) utiahnutie kolies v strede, (iii) dotiahnutie stredu, nesmie sa kývať, (iv) dotiahnutie hlavového zloženia (v) prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla; (vi) stav kolies a duší..
2.1.7. V prípade zistenia poruchy, ktorá nepovoľuje plynulú jazdu, má Používateľ povinnosť prostredníctvom Aplikácie informovať spoločnosť Rekola a nahlásiť Bicykel ako nepojazdný a zamknúť ho späť do Stanovišťa (pozri bod 2.2.). Rekola nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú zlým stavom Bicykla, ktorá mohla byť Používateľom takto zistená.
2.1.8. Používateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy upravujúce pravidlá cestnej premávky, najmä povinnosť používať znamenia rukou a zákaz jazdy po chodníkoch. V prípade porušenia týchto povinností berie Používateľ na vedomie, že môže byť zodpovedný za priestupok.
2.1.9. Rekola si vyhradzuje možnosť predĺžiť interval FUP až na 60 minút pre Používateľov, u ktorých Rekola predpokladá rozsiahle využívanie opakovaných výpožičiek prostredníctvom Predplatného - predovšetkým doručovateľských, kuriérskych alebo podobných služieb. Pre ostatných Používateľov využívajúcich Predplatné je interval FUP 15 minút.
 • 2.1.10. Počas doby výpožičky je Používateľ povinný buď fyzicky byť na Bicykli, alebo uzamknúť bicykel Elektronickým zámkom a následne vyjadriť svoje želanie pokračovať vo výpožičke (pozri bod 2.2). Rekola jsou oprávnená ukončiť výpožičku a prenechať Bicykel inému Používateľovi, ak tento nájde Bicykel odomknutý.


 • 2.2. Vrátenie Bicykla
 • 2.2.1. Uživatel ukončuje výpožičku uzamknutím elektronického zámku - t. j. stlačením páčky a počkaním na zvukové potvrdenie a následným prijatím Push notifikacie. Následne sa v aplikácii zobrazí potvrdenie uzamknutia a vrátenia bicykla. Tým je Výpožička ukončená. Bezprostredne potom môže Používateľ v aplikácii uviesť, že si želá pokračovať vo Výpožičke - v takom prípade sa bicykel nevráti a Výpožička pokračuje. Ak Používateľ po stlačení páčky nedostane Push notifikáciu alebo sa v Aplikácii nezobrazí potvrdenie o uzamknutí, je povinný kontaktovať spoločnosť Rekol prostredníctvom Komunikačných kanálov.
 • 2.2.2. Používateľ sa zaväzuje umiestniť bicykel do Stanovišťa, ktorého poloha je uvedená v Aplikácii. Tým sa rozumie: (i) miesto označené vodorovným dopravným značením na uskladnenie bicyklov (ďalej len "Fyzické označenie"), (ii) ak neexistuje Fyzické označenie, miesto vyznačené na fotografii pri Stanovišti v Aplikácii (ďalej len "Virtuálne označenie"), (iii) v ostatných prípadoch maximálne do vzdialenosti 20 m od miesta vyznačeného v Aplikácii.
 • 2.2.3 Používateľ súhlasí s tým, že v prípade vrátenia bicykla mimo stanovišťa/zóny sa automaticky pripočíta pokuta vo výške 20€, pozri bod 5.1.5.5.

 • 2.2.4. Používateľ sa zaväzuje umiestniť Bicykel vždy tak, aby: (i) neprekážal v pohybe chodcom, cyklistom, akejkoľvek doprave na pozemných komunikáciách či prevádzkovaniu podnikateľských aktivít tretích osôb; (ii) bol umiestnený na verejnom priestranstve alebo na verejne dostupnom mieste, ktoré je vhodné pre parkovanie bicyklov, alebo je pre parkovanie bicyklov priamo určené; (iii) v prípade fyzického označenia aj virtuálneho označenia je Používateľ povinný umiestniť celý bicykel do určeného priestoru
 • 2.2.5. Ak Používateľ vráti Bicykel na miesto, kde nad Bicyklom nie je vidieť obloha - t. j. existuje odôvodnená obava, že GPS lokátor nebude dobre fungovať, Používateľ sa zaväzuje do 10 minút po vrátení Bicykla skontrolovať, či sa Bicykel nachádza na mape v Aplikácii presne tam, kde sa skutočne nachádza. Ak tomu tak nie je, Používateľ je povinný túto informáciu bezodkladne potom oznámiť spoločnosti Rekola prostredníctvom Informačných kanálov.
 • 2.2.6. Používateľ súhlasí, že bicykel nebude zamykať žiadnym iným zámkom.

 • 2.3. Cestovné a predplatné
  2.3.1. Spoločnosť Rekola spoplatňuje svoje štandardné služby v súlade s Cenníkom.
  2.3.2. V prípade zakúpenia mesačného Predplatného bude Používateľovi z Karty automaticky odpočítaná mesačná suma Predplatného podľa Cenníka, a to až do doby, kým Používateľ Predplatné nedeaktivuje. Platba sa odpočíta v deň zakúpenia Predplatného Používateľom alebo v posledný deň mesiaca. Používateľ môže Predplatné kedykoľvek deaktivovať - v takejto situácii sa Predplatné nepredlžuje na ďalšie obdobie.
  2.3.3. Jednorazové Cestovné je splatné ihneď po ukončení Nájmu v zmysle bodu 2.2týchto OP a bude automaticky odpočítané z Karty Používateľa.
  2.4. Benefičné programy
  2.4.1. Používateľom, ktorí majú predplatné na dlhšiu dobu, môže spoločnosť Rekola poskytnúť ďalšie benefity (ďalej "predplatiteľský benefit") uvedené v Aplikaci. Zrušením predplatného Používateľ okamžite prichádza o predplatiteľský benefit, avšak do konca zaplateného obdobia môže Používateľ využiť Cestovné v základnej podobe.

  3. Ukončenie Zmluvy
  3.1. Ukončenie Zmluvy
  3.1.1. Zmluva môže byť ukončená (i) uplynutím dohodnutej doby Nájmu, (ii) na základe vzájomnej dohody, alebo (iii) výpoveďou jednej zo zmluvných strán(iv)odstúpením od Zmluvy z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, resp. z dôvodov uvedených v týchto OP alebo v zmysle platnej právnej úpravy.
  3.1.2. Výpoveď zmluvná strana druhej strane doručí v súlade s pravidlami pre doručovanie upravenými OP (pozri bod 4.). Výpoveďou sa zmluvná strana nezbavuje svojich záväzkov , ktoré majú podľa charakteru trvať aj po ukončení Zmluvy vrátane zodpovednosti za škodu či povinnosti uhradiť dlžnú čiastku. Výpoveď môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená.
  3.1.3. Používateľ nie je povinný používať Aplikáciu a v akomkoľvek okamihu ju môže podľa vlastného uváženia prestať používať. To isté platí pre zrušenie registrácie v Aplikácii. Rovnako v zmysle bodu 2.3.2 týchto OP môže predplatné kedykoľvek deaktivovať. Uvedené nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť týchto OP, najmä tých ustanovení, ktoré majú podľa týchto OP trvať aj po skončení zmluvného vzťahu.
  3.2. Odstúpenie od Zmluvy z dôvodu porušenia podmienok Zmluvy a OP
  3.2.1. Ak Používateľ vážne alebo opakovane poruší Zmluvu alebo OP, môže spoločnosť Rekola od Zmluvy odstúpiť, pričom zmluvný vzťah je ukončený dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy Používateľovi podľa pravidiel o doručovaní (pozri bod 4.).
  3.2.2. Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: (i) zdieľanie Používateľských účtov (jeden Používateľ umožňuje používanie systému na zdieľanie Bicyklov ďalšej osobe), (ii) používanie Bicyklov bez nájmu v rámci Aplikace, (iii) zamykanie Bicyklov vo verejnosti neprístupných objektoch a lokalitách; (iv) ponechanie nezamknutého Bicykla na ulici, (v) opakované nesprávne ukladanie polohy Bicykla v Aplikaci, (vi) strojové sťahovanie dát z Aplikácie alebo jej časti, resp. akékoľvek iné zneužívanie Aplikácie a Internetovej stránky a dostupných dát.
  3.2.3. V prípade odstúpenia spoločnosti Rekola od Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nepatrí Používateľovi nárok na vrátenie už zaplatených finančných prostriedkov.
  3.2.4. V prípade závažného alebo opakovaného porušovania OP môže spoločnosť Rekola znemožniť Používateľovi ďalšie užívanie či opätovnú registráciu do Aplikácie, a to aj v budúcnosti.
  3.3. Odstúpenie Používateľa od Zmluvy podľa § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  3.3.1. Používateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote štrnástich dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to písomným oznámením zaslaným buď na Kontaktnú adresu, na kontaktnú e-mailovú adresu alebo zaslaním iného trvanlivého média spoločnosti Rekola. Používateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na Internetovej stránke a tvorí prílohu týchto OP.
  3.3.2. Používateľ uzatvorením Zmluvy vyjadruje svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania služby – Nájmu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť Rekola týmto poučuje Používateľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, stráca po úplnom poskytnutí služby - Nájmu právo na odstúpenie od Zmluvy. Používateľ akceptovaním týchto OP potvrdzuje, že bol riadne o uvedenom informovaný a poučený.
  3.3.3. Ak odstúpi Používateľ od Zmluvy podľa tohto bodu 3.3, vráti mu spoločnosť Rekola bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spoločnosť Rekola vráti Používateľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Používateľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
  3.3.4. Používateľ zodpovedá spoločnosti Rekola za zníženie hodnoty Bicykla, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Bicyklom inak, než je vhodné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
  3.3.4. Ak odstúpi Používateľ od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a spoločnosť Rekola s plnením na základe výslovnej žiadosti Používateľa začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, uhradí Rekola pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy. Ak je dohodnutá cena neprimerane vysoká, uhradí Používateľ spoločnosti Rekola pomernú časť ceny zodpovedajúcej trhovej hodnoty poskytovaného plnenia. Platby za plnenia, ktoré boli riadne poskytnuté pred odstúpením od Zmluvy a sú vzájomne spotrebované, sa nevracajú.

  4. Pravidlá komunikácie so spoločnosťou Rekola
  4.1. Oznámenie a doručovanie
  4.1.1. Vo všetkých prípadoch, keď to právne predpisy umožňujú, spoločnosť Rekola doručuje Používateľovi dokumenty oznámenia, informácie či upozornenia (ďalej len "Oznámenie") elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS či iné elektronické prostriedky komunikácie).
  4.1.2. Rovnako tak aj Používateľ sa zaväzuje so spoločnosťou Rekola komunikovať v prvom rade elektronickými prostriedkami (e-mail, popr. Dátová schránka).
  4.1.3. Oznámenie bude považované za doručené okamihom:
  4.1.3.1. prevzatia Oznámenia, ak ide o osobné doručenie,
  4.1.3.2. prevzatia Oznámenia adresátom, ak ide o doručenie poštou či kuriérskou službou; alebo, ak Používateľ Oznámenia neprevezme, (i) uplynutím desiateho pracovného dňa odo dňa uloženia Oznámenie na pošte alebo pokuse o doručenie zo strany prevádzkovateľa poštových služieb; alebo (ii) dňom, keď Používateľ prevzatie odmietol,
  4.1.3.3. uplynutí 24 hodín od odoslania, v prípade doručenia prostredníctvom elektronických prostriedkov.
  4.1.4. Používateľ oznámi spoločnosti Rekola bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny kontaktných údajov. Riadnym doručením takéhoto Oznámenie dôjde k zmene osobných údajov Používatelia bez nutnosti uzavretia dodatku k Zmluve.

  5. Zodpovednosť za škodu a vady, reklamácie
  5.1. Zodpovednosť Používateľa
  5.1.1. Používateľ je povinný konať tak, aby na Bicykloch nevznikla škoda. Používateľ zodpovedá za škodu aj v prípade, keď svojím konaním či nekonaním sprístupní Bicykel iným osobám (vrátane Pridruženej osoby).
  5.1.2. Za zničenie, stratu, poškodenie a znehodnotenie Bicykla nad rámec bežného opotrebovania alebo jeho vybavenia počas Nájmu a bezprostredne po jeho ukončení zodpovedá Používateľ bez ohľadu na mieru jeho skutočného zavinenia, nie však v prípade, keď škodu spôsobila spoločnosť Rekola.
  5.1.3. Dopravná nehoda
  5.1.3.1. V prípade akejkoľvek nehody Používateľ postupuje podľa platných právnych predpisov. V prípade nehody je Používateľ povinný poskytnúť spoločnosti Rekola potrebnú súčinnosť pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavením poistnej udalosti. Akékoľvek škody vzniknuté tretím osobám hradí Používateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Akúkoľvek škodu na Bicykli zavinenú jeho konaním alebo opomenutím je Používateľ povinný spoločnosti Rekola v plnej výške uhradiť.
  5.1.4.Odcudzenie Bicykla
  5.1.4.1. Používateľ sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť Rekola v prípade odcudzenia či pokusu o odcudzenie Bicykla, pri ktorom na Bicykli vznikla škoda, a to prostredníctvom Aplikácie.
  5.1.4.2. Používateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť spoločnosti Rekola všetku potrebnú súčinnosť pri nahlasovaní vyššie uvedených prípadov orgánom činným v trestnom konaní, napr. Polícii SR či iným správnym orgánom.
  5.1.5. Sankcie
  5.1.5.1. Spoločnosť Rekola chce budovať spoľahlivú službu pre všetkých Používateľov. V prípade porušenia OP Používateľom sa Rekola snaží v prvom rade Užívateľa upozorniť; môže ale tiež pristúpiť k finančným postihom uvedeným nižšie, najmä v situáciách, keď k porušeniu OP bude zo strany Používateľa dochádzať opakovane.
  5.1.5.2. Používateľ sa zaväzuje uhradiť všetky pokuty udelené príslušnými správnymi orgánmi v súvislosti s používaním Bicykla, ak bolo používanie Bicykla v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi. Ak je v takom prípade sankcionovaná priamo spoločnosť Rekola, spoločnosť Rekola je oprávnená všetky náklady súvisiace s úhradou sankcie vrátane sankcie v rámci regresného nároku požadovať naspäť od Používateľa.
  5.1.5.3. Ak Používateľ (i) akokoľvek využíva Bicykel bez jeho nájmu v rámci Aplikace, (ii) prenechá využitie Bicykla tretej osobe alebo (viď bod 1.3.9.), (iii) nechá Bicykel nezamknutý na ulici ( viď bod, 2.1.10.; 2.2), (iv) vráti bicykel vo vzdialenosti väčšej ako 1 km od najbližšej Stanovišťa, (v) opakovane (i po upozornení) vracia Bicykle v Aplikácii tak, že ich ďalší Používatelia nemôžu nájsť (viď bod 2.2.1., 2.2.5. a 2.2.8.), spoločnosť Rekola je oprávnená uplatniť si voči Používateľovi zmluvnú pokutu vo výške až 100 EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
  5.1.5.4. V prípade, že v dôsledku porušenia niektorej alebo viacerých povinností Používateľa podľa predchádzajúceho odseku dôjde k odcudzeniu, zničeniu alebo závažnému poškodeniu Bicykla, spoločnosť Rekola je oprávnená si uplatniť voči Používateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za bežný Bicykel.
  5.1.5.5.5. Ak Používateľ ukončí Nájom mimo Stanovišťa, ale vo vzdialenosti do 1 km od najbližšieho Stanovišťa, Rekola môže od Používateľa vymáhať zmluvnú pokutu až do výšky 20€
  5.1.5.6. Rekola je oprávnená účtovať zmluvnú pokutu priamo na kartu Používateľa. Túto skutočnosť oznámi Používateľovi e-mailom spolu s odôvodnením.
  5.2. Zodpovednosť spoločnosti Rekola
  5.2.1. Používateľ berie na vedomie, že Rekola nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Používateľovi či inej osobe v prípade neschopnosti dočasne alebo trvalo využívať vybraný Bicykel, ako aj škodu spôsobenú nedosiahnutím plánovaného Nájmu z dôvodu nedostupnosti rezervovaného Bicykla alebo nezrealizovaným cieľom uskutočneného Nájmu z dôvodu poruchy na požičanom Bicykli.
  5.2.1.1. Rekola neodpovedajú za žiadne škody na odložených veciach v košíku, držiaku na telefón či iným spôsobom prepravovaných na kolech.
  5.2.2. Rekola nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami Aplikácie alebo jej časti. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom Internetovej stránky alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za adekvátne ohlásené. Rekola nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Aplikácie spôsobené tretími stranami, ako napr. operátorom mobilných, dátových alebo internetových služieb.
  5.2.3. Spoločnosť Rekola zodpovedá za vady poskytovaných služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito OP a Reklamačným poriadkom (viď bod 5.3.). Vadou sa rozumejú najmä prípady, kedy poskytovaná služba nespĺňa požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s jej charakterom a/alebo nie je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi alebo OP, a to najmä:
  5.2.3.1. vada Bicykla, ktorá nebola spôsobená Používateľom a vznikla pred začatím poskytovania Nájmu alebo počas jeho poskytovania,
  5.2.3.2. neposkytnutie kódu na odomknutie Bicykla, resp. neodomknutie Bicykla v súlade s týmito OP napriek riadnemu splneniu všetkých povinností Používateľa,
  5.2.3.3. nezrealizovanie platby za Nájom resp. zrealizovanie platby v inej výške ako stanovuje Cenník,
  5.3. Reklamačný poriadok
  5.3.1. Ak sa Používateľ domnieva, že spoločnosť Rekola nedodržala akúkoľvek svoju povinnosť (či už vyplývajúcu z právnych predpisov, Zmluvy či OP), alebo ak nesúhlasí s konkrétnym postupom spoločnosti Rekola, prípadne s vystupovaním a konaním ich zamestnancov či spolupracujúcich osôb, môže uplatniť reklamáciu. Reklamáciu môže spoločnosti Rekola doručiť v súlade s pravidlami pre doručovanie podľa týchto OP (viď bod 4.), a to buď elektronicky na kontaktnú emailovú adresu: info@rekola.sk alebo písomne na Kontaktnú adresu.
  5.3.2. Podanie reklamácie Používateľ zbytočne neodkladá, aby ju bolo možné čo najskôr a korektne vybaviť. Používateľ je povinný vadu služieb reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa kedy došlo k reklamovanej skutočnosti. Používateľ je povinný uviesť nasledujúce údaje: (i) meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail; (ii) opis udalosti alebo veci, ktorej sa reklamácia týka, prípadne súvisiace podklady (napr. Fotografiu Bicykla), (iii) dátum kedy k reklamovanej skutočnosti došlo, (iv) návrh spôsobu riešenia reklamácie.
  5.3.3. Rekola potvrdí prijatie reklamácie Používateľovi e-mailom. Na reklamáciu spoločnosť Rekola odpovie ihneď, najneskôr do troch dní. Reklamácia bude vybavená v zložitejších prípadoch najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Počas spracovania reklamácie môže spoločnosť Rekola Používateľa požiadať o doplnenie alebo spresnenie potrebných informácií. Doba, po ktorú bude Používateľ doplní údaje a potrebné informácie, sa do 30-dňovej lehoty určenej na vybavenie reklamácie nezapočítava. Výsledok reklamácie oznámi Rekola Používateľovi e-mailom.

  6. Nakladanie s osobnými údajmi a zodpovednosť za zhotovené fotografie
  6.1. Spoločnosť Rekola spracúva osobné údaje podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 ako prevádzkovateľ. Informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov a o právach Používateľov sú obsiahnuté v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na https://www.rekola.cz/files/zoou-sk.pdf.
  6.2. Rekola je oprávnená spracovať fotografie, ktoré boli vytvorené Používateľom v Aplikaci. Používateľ udeľuje spoločnosti Rekola časovo neobmedzenú bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie získaných fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä, nie však výhradne formou zverejnenia v tlačených a internetových médiách, vytlačenia v tlačových a propagačných materiáloch spoločnosti Rekola, a to bez obmedzenia a bezodplatne.
  6.3. Používateľ potvrdzuje, že vytvorením fotografie v Aplikaci nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a Používateľ sa zaväzuje spoločnosť Rekola odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti spoločnosti Rekola.

  7. Alternatívne riešenie sporov a orgán dozoru
  7.1. Používateľ má právo obrátiť sa na spoločnosť Rekola so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný ako vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že spoločnosť Rekola porušila jeho práva.
  Používateľ má právo podať návrh na začatie altrenatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Rekola na jeho žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo, alebo na ňu neodpovedala v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  7.2 Alternatívne riešenie sporov prebieha prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby zapísanej v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  Právo výberu oprávnenej právnickej osoby, prostredníctvom ktorej chce alternatívne riešiť spor so spoločnosťou Rekola, má Používateľ. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, ako aj priebeh konania, sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ARS“). Prílohou zákona o ARS je aj formulár návrhu na začatie konania. Alternatívne riešenie sporov musí byť v zásade ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia. Výsledkom je uzatvorenie dohody o vyriešení sporu, prípadne vydanie nezáväzného odôvodneného stanoviska oprávnenej právnickej osoby. Oprávnená právnická osoba môže požadovať poplatok za začatie alternatívneho sporu, tento však nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
  7.3 Ako orgán dozoru vystupuje v tomto spotrebiteľskom vzťahu Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI Bratislavský kraj – so sídlom, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

  8. Záverečné ustanovenia
  8.1. Vyhlásenie Používateľa
  8.1.1. Používateľ výslovne vyhlasuje, že (i) je plne spôsobilý na právne úkony; (ii) v čase uzavretia Zmluvy sú všetky informácie a dokumenty poskytnuté spoločnosti Rekola aktuálne, úplné, presné a správne, a že spoločnosti Rekola nie sú opomenuté akékoľvek závažné skutočnosti; (iii) pred uzavretím Zmluvy bol informovaný o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podmienkami poskytovanej služby, vrátane výšky a splatnosti platieb požadovaných spoločnosťou Rekola; (iv) bol oboznámený a súhlasí so Zmluvou, OP, Aplikáciou a ďalšími pravidlami vzťahujúcimi sa na prevádzku systému Rekola.
  8.1.2. Všetky právne vzťahy medzi Používateľom a spoločnosťou Rekola sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  8.1.3. Celá komunikácia prebiehajúca medzi Používateľom a spoločnosťou Rekola bude vedená v českom a slovenskom jazyku. Niektoré automatizované e-maily a časti Aplikácie môžu byť v anglickom jazyku, ak má taký jazyk Používateľ nastavený vo svojom profile.
  8.2. Zmeny OP
  8.2.1. V záujme zlepšenia kvality poskytovaných služieb, v nadväznosti na vývoj právnej úpravy a tiež s ohľadom na obchodnú politiku spoločnosti Rekola, je Rekola oprávnená tieto OP či Zásady spracúvania osobných údajov meniť. Spoločnosť Rekola je v takom prípade povinná: a) vyžiadať si súhlas Používateľa v prípade okamžitej zmeny OP či Zásad. Do udelenia tohto súhlasu nebude Používateľ môcť využívať Aplikaci a všetky nové funkcionality; alebo b) oznámiť Používateľovi zmenu OP prostredníctvom Informačného newsletteru, a to najneskôr 30 dní pred dňom, kedy má zmena OP nadobudnúť účinnosť. Ak tak spoločnosť Rekola neurobí, platia pre Používateľa podmienky odsúhlasené pred touto zmenou.
  8.2.2. Zmena OP či Zásad spracúvania osobných údajov ukladá Používateľovi právo zmeny odmietnuť a od Zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť spoločnosti Rekola doručené najmenej jeden deň pred účinnosťou zmeny OP či Zásad spracúvania osobných údajov podľa pravidiel pre doručovanie (viď bod 4.). V prípade zmien OP, ktoré sú účinné okamžite podľa bodu 8.2.1. písm. a), je Používateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa zverejnenia zmien OP. Ak Používateľ nevyužije po oznámení zmeny svoje právo od zmluvy odstúpiť, považuje sa to za jeho súhlas so zmenou.
  8.2.3. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie zmluvy, OP alebo Zásad spracúvania osobných údajov označené ako neplatné alebo nevymáhateľné, alebo sa stane neplatným či nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo OP.
  8.3. Platnosť a účinnosť
  8.3.1. Tieto OP nadobúdajú platnosť dňa 9.3.2024 a účinnosť pre Používateľa udelením súhlasu s týmito OP (v Aplikácii) prípadne 15.4.2024, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.


  Príloha č. 1 k Obchodným podmienkam Rekola Bikesharing

  Formulár na odstúpenie od Zmluvy
  Oznámenie o odstúpení od zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  KOMU: Rekola Bikesharing SK s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, IČO: 53130171 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146840/B, e-mail: info@rekola.sk
  Dolu podpísaný (meno a priezvisko Používateľa) …………………………………………
  Trvale bytom:……………………………………
  Narodený: …………………………
  Registrovaná e-mailová adresa ……………………………………
  Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy, uzatvorenej s Vami dňa …………………(v prípade, že odstupujete od Rámcovej zmluvy, uveďte deň prvého uskutočneného Nájmu/ v prípade Zmluvy o nájme dopravného prostriedku na dlhšiu dobu uveďte dátum úhrady predplatného), predmetom ktorej je poskytovanie služieb automatizovaného požičiavania bicyklov za účelom ich nájmu za podmienok v Zmluve stanovených.
  Od Zmluvy odstupujem z dôvodu, že …………………………

  V Bratislave, dňa …………………..

  ______________________
  Podpis odstupujúceho
  (ak podávate tento formulár v listinnej podobe)