Obchodní podmínky REKOLA Bikesharing s.r.o.
 1. 1. Všeobecná ustanovení
  1. 1.1. Všeobecná ustanovení
   1. 1.1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o. (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu založené rámcovou smlouvou o nájmu dopravního prostředku, resp. smlouvou o nájmu dopravního prostředku, uzavřenou mezi společností REKOLA Bikesharing s.r.o., se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO: 048 93 875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl C, vložka 255272 (dále jen „Rekola“) a klientem Rekola (dále jen „Uživatel“) na dobu určitou (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena prostřednictvím potvrzení formuláře dostupného na mobilní aplikaci Rekola pro iOS, Android či na webové stránce https://app.rekola.cz (dále jen “Aplikace”).
   2. 1.1.2. Tyto OP tvoří nedílnou součást Smlouvy a blíže upravují některá její ustanovení.
   3. 1.1.3. Nedílnou součástí OP a Smlouvy jsou také informace uváděné v Aplikaci.
   4. 1.1.4. Úprava obsažená ve Smlouvě a jakékoli jiné dohody písemně uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před těmito OP.
   5. 1.1.5. Smlouva může být uzavírána pro jednotlivou výpůjčku, nebo dlouhodobě, až na dobu jednoho kalendářního roku.
   6. 1.1.6. Předmětem Smlouvy je (i) krátkodobý nájem nemotorových dopravních prostředků (dále jen „Kolo“) určených na základě rezervací k dočasnému užívání a (ii) závazek Uživatele dodržovat podmínky, pravidla a omezení pro takový nájem stanovené Smlouvou a těmito OP, jakož i hradit za užívání Kol sjednané Jízdné, a to ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP.


  1. 1.2. Kontaktní údaje a definice
   1. 1.2.1. Kontaktní adresa společnosti Rekola je REKOLA Bikesharing s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno.
   2. 1.2.2. „Komunikační kanály“ jsou: (i) kontaktní e-mailová adresa info@rekola.cz; (ii) kontaktní telefon 277 277 930, který je dostupný alespoň v pracovní dny v čase 9–17 hod (dále "Kontaktní hodiny") a (iii) chat v aplikaci (dostnupný v Kontaktní hodiny).
   3. 1.2.3. „Informační newsletter“ je e-mailový zpravodaj, který odesílá Rekola. Rekola mají více druhů Informačního newsletteru, které mohou být i automatizované ( = dojde k poslání e-mailu při provedení nějaké akce) nebo manuální. Z každého druhu newsletteru je možné se odhlásit v patičce každého z e-mailu (dle platných Zásad zpracování osobních údajů, viz bod 6.1.), s výjimkou newsletteru o změně OP (viz bod 8.2).
   4. 1.2.4. „Push notifikace“ je zpráva zaslaná na Aplikaci (iOS, Android) skrze kanály společností Apple resp Google. Rekola neručí za doručitelnost takových zpráv, neboť jí nemají jak ovlivnit a garantovat.
   5. 1.2.5. „Webovými stránkami“ jsou webové stránky www.rekola.cz.
   6. 1.2.6. „Jízdné“ znamená nájemné za užívání Kol po dobu platnosti Smlouvy, případně pro specifické způsoby užívání Kol. Výše Jízdného se může lišit v jednotlivých lokalitkách nebo čase. Veškeré Jízdné a jeho obsah jsou dostupné na Webových stránkách.
   7. 1.2.7. „Výpůjčka“ znamená pro účely těchto OP dobu, po kterou má Uživatel pronajaté Kolo; její začátek i konec je definován níže.
   8. 1.2.8. „Ceník“ je v aktuální podobě uveden na Webových stránkách.
   9. 1.2.9. „Stanoviště“ jsou konkrétní místa, kde je možné Kolo Uživatelem vrátit. Jde o stojany na kola; místa vyznačená dopravním značením či další vhodná místa. Jejich aktuální polohy jsou vyznačeny v Aplikaci, obvykle i s fotkou.
   10. 1.2.10. „Předplatné“ znamená denní, měsíční či roční částka, po jejím zaplacení umožňuje provést Výpujčky do určité doby bez dalšího poplatku, jak je definované v Ceníku či v Aplikaci. Na Předplatné se vztahuje FUP Interval, definovaný níže.
   11. 1.2.11. „Elektronický zámek“ označuje zámek u zadního kola, který se odemyká prostřednictvím Aplikace a manuálně uzamyká stlačením páky na zámku dolu. .
   12. 1.2.12. „FUP interval“ je počet minut od poslední Výpůjčky, během kterých by případná další Výpůjčka byla pokračováním předcházející Výpůjčky.
   13. 1.2.13. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


  1. 1.3. Sdílení Kol
   1. 1.3.1. Uživatel prohlašuje, že v den uzavření Smlouvy dovršil 18 let věku.
   2. 1.3.2. Rekola Uživateli umožňuje využívat Kola ve městech a jejich konkrétních částech uvedených na Webových stránkách nebo v Aplikaci.
   3. 1.3.3. Rekola s Uživatelem komunikují především prostřednictvím Aplikace, Webových stránek nebo také elektronickou poštou přímo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.
   4. 1.3.4. Aplikace jsou k dispozici 24 hodin denně v průběhu celé sezóny, s výjimkou plánované nezbytné údržby systému a neočekávaných technických problémech.
    1. 1.3.4.1. Rekola má právo pozastavit funkčnost Aplikací z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) podezření z jejího neoprávněného nebo podvodného použití, (iii) podezření z užití Kola, které je v rozporu se Smlouvu anebo OP, (iv) porušení OP, zejména nezaplacení splatných závazků vůči společnosti Rekola, a to po dobu trvání důvodů pro pozastavení funkčnosti Aplikace. O této skutečnosti bude Uživatel vyrozuměn prostřednictvím Aplikace anebo prostředky elektronické komunikace.
    2. 1.3.4.2. Pokud se stane, že Uživateli nefunguje mobilní aplikace na iOS či Android (ať již z jakéhokoliv důvodu) v případě kdy nešlo o ohlášenou odstávku (viz bod 1.3.4.) je povinen nahlásit tuto událost společnosti Rekola.
    3. 1.3.4.3. Jestliže Uživatel usoudí, že by mohlo dojít ke zneužití Aplikace (např. v případě ztráty mobilu apod.), je povinen bezodkladně kontaktovat Rekola a požádat o zablokování přístupu.
   5. 1.3.5. Uživatel může mít jen jeden účet v rámci Aplikací.
   6. 1.3.6. Minimální doba Výpůjčky není stanovená. Maximální délka Výpůjčky jednoho Kola je 2 dny (48 hodin). Cena Výpůjčky včetně jeho variant je stanovena aktuálním Ceníkem uvedeným na Webových stránkách. V odůvodněných případech jsou Rekola oprávněna ukončit výpůjčku před uplynutím této doby. Při takových případech dají Uživatelovi vědět prostřednictvím Push notifikace.
   7. 1.3.7. Opakovaná Výpůjčka je možná do maximálního počtu 20 Výpůjček různých Kol denně.
   8. 1.3.8. Kolo smí užívat pouze Uživatel, s výjimkou případu, kdy Uživatel prostřednictvím Aplikace vypůjčil další Kolo pro třetí osobu (dále také „Přidružená osoba”). V takovém případě Uživatel souhlasí s tím, že odpovídá v plném rozsahu za jakoukoli škodu způsobenou společnosti Rekola. Současně se zavazuje zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto OP ze strany Přidružené osoby.
   9. 1.3.9. Jakékoli jiné úplatné či bezúplatné přenechání Kola Uživatelem k užívání třetí osobě (vyjma Přidružené osoby) nebo jeho podnájem je podstatným porušením Smlouvy zakládajícím nárok na smluvní pokutu (viz bod 5.1.5.). Způsobí-li na Kole třetí osoba, které bylo Kolo v rozporu se Smlouvou zpřístupněno, škodu, odpovídá za ni v plném rozsahu Uživatel, který Kolo třetí osobě zpřístupnil či svým jednáním umožnil jeho zpřístupnění.
   10. 1.3.10. Kola je možné vrátit jen ve městě, ve kterém byla vypůjčena, a to ve Stanovišti uvedeném v Aplikaci.


 1. 2. Používání a Výpůjčka kol
  1. 2.1. Výpůjčka Kola
   1. 2.1.1. Před první použitím Aplikace je Uživatel vyzván k doplnění platné debetní nebo kreditní karty (dále jen „Karta“) a zaplacení registračního poplatku v maximální výši 1 CZK. Z Karty se mohou automaticky platit pokuty či služby navíc, včetně delších Výpůjček apod., vždy dle aktuálního Ceníku. Bez zadané platné Karty není možné službu využívat. Uživatel je povinen zadat Kartu, která byla vydána pouze na jeho jméno.
   2. 2.1.2. Uživatel může kartu v Aplikaci „odebrat“ – tedy skrýt z Aplikace např. pro vložení jiné Karty. Pokud však Uživatel dluží společnosti Rekola, může společnost Rekola Kartu znovu k účtu přiřadit a příslušnou částku odpovídající pokutě (viz bod 5.1.5.) z Karty stáhnout. O takovém postupu je Uživatel vyrozuměn Aplikací anebo e-mailem.
   3. 2.1.3. V případě kdy Uživatel neuskutečnil úspěšnou platební operaci na již zadané Kartě po dobu 11 měsíců, mohou Rekola z Karty Uživatele uskutečnit transakci o výši 1 Kč, kterou obratem vrátí zpět na Kartu. Díky tomu zajistí funkčnost karty v Aplikaci pro Uživatele po doby platnosti karty.
   4. 2.1.4. Každé Kolo je opatřeno unikátním verifikačním kódem, některá i QR kódem. Uživatel smí zadávat verifikační kód / QR kód pouze Kola, u kterého se fyzicky právě nachází. Po jeho zadání do Aplikace a případném uhrazení úplaty za pronájem Kola dochází k Výpůjčce, resp. uzavření Smlouvy – Aplikace tak Elektronický zámek odemkne.
   5. 2.1.5. Po dobu trvání každé Výpůjčky má Uživatel: (i) výhradní právo užívat příslušné Kolo k jízdě po pozemních komunikacích, na kterých je taková jízda dovolená; (ii) právo užívat Kolo ke své osobní přepravě a případně k přepravě přiměřeného množství svých věcí. Přeprava jakýchkoli věcí na kole nesmí Uživatele či jiné účastníky dopravního provozu jakkoli omezovat nebo snižovat jejich bezpečnost; (iii) odpovědnost za nebezpečí vzniku škody na Kole a povinnost užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, (iv) povinnost nahlásit přes Komunikační kanály jakékoli vady na Kole.
   6. 2.1.6. Každý Uživatel jezdí na své vlastní nebezpečí. Přestože Rekola pravidelně servisuje a udržuje všechna Kola, před každou Výpůjčkou je Uživatel povinen zkontrolovat celkový stav Kola, především: (i) brzdy – přední i zadní, (ii) stav kol a duší, (iii) dotažení hlavového složení a provozuschopnost řídítek.
   7. 2.1.7. V případě zjištění závady neumožňující plynulou jízdu, má Uživatel povinnost prostřednictvím Aplikace informovat Rekola a nahlásit Kolo jako nepojízdné a uzamknout jej zpět do Stanoviště(viz bod 2.2.). Rekola neodpovídají za případnou škodu způsobenou špatným stavem Kola, která mohla být Uživatelem takto zjištěna.
   8. 2.1.8. Uživatel je povinen se řídit příslušnými právními předpisy upravující pravidla provozu na pozemních komunikacích, zejména povinnost používat znamení pomocí ruky a zákaz jízdy na chodnících. V případě porušení těchto povinností Uživatel bere na vědomí možný vznik odpovědnosti za přestupek.
   9. 2.1.9. Rekola si vyhrazují možnost zvýšit FUP interval až na 60 minut u Uživatelů, u kterých Rekola předpokládají extenzivní využívání opakovaného půjčování skrz Předplatné – především rozvážkové, kurýrní či obdobné služby. Pro ostatní Uživatele využívající Předplatné je FUP interval 15 minut.
   10. 2.1.10. Po dobu Výpůjčky je uživatel povinen buď fyzicky být na kole nebo kolo uzamknout Elektronickým zámkem a následně indikovat svojí vůli pokračovat ve Výpůjčce (viz 2.2). Rekola jsou oprávněna ukončit Výpůjčku a přenechat kolo dalšímu Uživateli, pokud takový Uživatel Kolo najde odemčené.


  1. 2.2. Vrácení Kola
   1. 2.2.1. Uživatel ukončuje Výpůjčku zamčením Elektronického zámku - tj. stlačením páčky a vyčkáním na potvrzení akustickým signálem a následně dojitím Push Notifikace. Návazně aplikace zobrazí potvrzení o uzamčení zámku a vrácení kola. Tím je výpůjčka ukončena. Bezprostředně poté může uživatel indikovat v Aplikaci svojí vůli k pokračování ve Výpůjčce - v tom případě nedochází k Vrácení kola a Výpůjčka dále pokračuje. Pokud Uživateli po stlačení páčky nedojde Push Notifikace, resp. v Aplikaci se nezobrazí potvrzení o uzamčení zámku, je Uživatel povinen bezprostředně kontaktovat Rekola pomocí Komunikačních kanálů.
   2. 2.2.2. Uživatel se zavazuje umístit kolo do Stanoviště, jehož lokalita je vyznačená v Aplikaci. Tím se rozumí: (i) místo vyznačené horizontálním dopravním značením určené k odkládání kol (dále jako Fyzické vyznačení), (ii) pokud neexistuje Fyzické vyznačení, tak do místa vyznačeného na fotografii u Stanoviště v Aplikaci (dále jako Virtuální označení), (iii) v ostatních případech do maximálně 20m od lokality vyznačené v Aplikaci.
   3. 2.2.3. Uživatel souhlasí s tím, že při vrácení Kola mimo Stanovištěmu bude automaticky připočítána pokuta 500 Kč, viz bod 5.1.5.5.
   4. 2.2.4. Uživatel se zavazuje umisťovat Kolo vždy tak, aby: (i) nepřekáželo v pohybu chodcům, cyklistům, jakékoli dopravě na pozemních komunikacích či provozování podnikatelských aktivit třetích osob; (ii) bylo umístěno na veřejném prostranství nebo na veřejně dostupném místě, které je vhodné pro parkování jízdních kol, nebo je pro parkování kol přímo určené; (iii) v případě Fyzického označení i Virtuálního označení je Uživatel povinen umístit celé kolo do vymezeného prostoru
   5. 2.2.5. Pokud Uživatel vrátí Kolo na místo, kde není nad kolem viditelná obloha - tedy je odůvodněná obava, že GPS lokátor nebude dobře fungovat, Uživatel se zavazuje zkontrolovat do 10 minut po vrácení Kola, že Kolo je na mapě v Aplikaci umístěno přesně na místě, kde se skutečně nachází. Pokud tomu tak není, je Uživatel povinen bezprostředně poté informovat o této informaci Rekola prostřednictvím Informačních kanálů.
   6. 2.2.6. Uživatel se zavazuje nezamykat Kolo jakýmkoliv jiným zámkem.


  1. 2.3. Jízdné a předplatné
   1. 2.3.1. Rekola zpoplatňuje své standardní služby v souladu s Ceníkem.
   2. 2.3.2. V případě pořízení měsíčního Předplatného bude Uživateli z Karty automaticky odečtena  měsíční částka Předplatného dle Ceníku, a to až do deaktivace Předplatného Uživatelem. Platba je odečtena v den pořízení Předplatného Uživatelem, popř. poslední den v měsíci. Uživatel může Předplatné kdykoli deaktivovat – za této situace není Předplatné prodlouženo na další období.
   3. 2.3.3. Jednorázové Jízdné je splatné okamžitě při zahájení, resp. po ukončení pronájmu v souladu s bodem 2.2. těchto VOP a bude automaticky odečten z Karty Uživatele.


  1. 2.4. Benefitní programy
   1. 2.4.1. Uživatelům, kteří mají Předplatné po delší dobu, může společnost Rekola poskytnout další benefity (dále “Předplatitelský benefit”) uvedené v Aplikaci. Zrušením Předplatného Uživatel okamžitě přichází o Předplatitelský benefit, nicméně do konce zaplaceného období může Uživatel využít Jízdné v základní podobě.


 1. 3. Ukončení Smlouvy
  1. 3.1. Ukončení Smlouvy
   1. 3.1.1. Smlouva může být ukončena na základě (i) vzájemné dohody, (ii) výpovědí jedné ze smluvních stran, (iii) odstoupením od Smlouvy z důvodu závažného či opakovaného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, nebo (iv) výpovědí Uživatele z důvodu změny OP v souladu s bodem 8.3.2.
   2. 3.1.2. Výpověď smluvní strana druhé straně doručí v souladu s pravidly pro doručování upravenými OP (viz bod 4.). Výpovědí se smluvní strana nezbavuje platných závazků za proběhlé jednání včetně odpovědnosti za škodu či dlužné částky.
  1. 3.2. Odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení podmínek Smlouvy a OP
   1. 3.2.1. Pokud Uživatel závažně či opakovaně poruší Smlouvu či OP, může společnost Rekola od Smlouvy odstoupit, přičemž smluvní vztah je ukončen dnem doručení odstoupení od Smlouvy Uživateli dle pravidel o doručování (viz bod 4.).
   2. 3.2.2. Závažným porušením Smlouvy se rozumí zejména: (i) sdílení Uživatelských účtů (jeden Uživatel umožňuje používání systému sdílení Kol další osobě), (ii) používání Kola bez jeho půjčení v rámci Aplikace, (iii) zamykání Kol ve veřejnosti nepřístupných objektech a lokalitách; (iv) zanechání nezamčeného Kola na ulici, (v) opakovaně nepřesné zadávání polohy Kola v Aplikaci, (vi) strojové stahování dat z Aplikace či jeho částí, resp. jakékoli jiné zneužívání Aplikace a Webových stránek a dat zde dostupných.
   3. 3.2.3. V případě odstoupení společnosti Rekola od Smlouvy z výše uvedených důvodů nenáleží Uživateli nárok na vrácení finančních prostředků.
   4. 3.2.4. V případě závažného či opakovaného porušení OP může společnost Rekola znemožnit Uživateli další užívání či opětovnou registraci do Aplikace, a to i v budoucnu.
  2. 3.3. Možnosti odstoupení od Smlouvy dle §1820 a násl. Občanského zákoníku
   1. 3.3.1. Uživatel, jakožto spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy v případech, je-li Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Rekola.
   2. 3.3.2. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy dle tohoto bodu 3.3, vrátí mu společnost Rekola bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost Rekola vrátí Uživateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Uživatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   3. 3.3.3. Uživatel odpovídá společnosti Rekola pouze za snížení hodnoty Kola, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Kolem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
   4. 3.3.4. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a společnost Rekola s plněním na základě výslovné žádosti Uživatele začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Rekola poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Uživatel společnosti Rekola poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
   5. 3.3.5. Na základě §1837 Občanského zákoníku Uživatel nemůže zejména odstoupit od smlouvy
    1. 3.3.5.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    2. 3.3.5.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Rekola a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    3. 3.3.5.3. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Rekola tato plnění poskytuje v určeném termínu,


 1. 4. Pravidla komunikace se společností Rekola
  1. 4.1. Oznámení a doručování
   1. 4.1.1. Ve všech případech, kdy to právní předpisy umožňují, Rekola doručuje Uživateli dokumenty, oznámení, informace či upozornění (dále jen „Oznámení“) elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS či jiné elektronické prostředky komunikace).
   2. 4.1.2. Stejně tak i Uživatel se zavazuje se společností Rekola komunikovat v první řadě elektronickými prostředky (e-mail, popř. datová schránka).
   3. 4.1.3. Oznámení bude považováno za řádně doručené okamžikem:
    1. 4.1.3.1. převzetí Oznámení, jedná-li se o osobní doručení,
    2. 4.1.3.2. převzetí Oznámení adresátem, jedná-li se o doručení poštou či kurýrní službou; nebo, pokud Uživatel Oznámení nepřevezme, (i) uplynutím třetího pracovního dne ode dne uložení Oznámení na poště nebo pokusu o doručení ze strany provozovatel poštovních služeb; nebo (ii) dnem, kdy Uživatel převzetí odmítl,
    3. 4.1.3.3. uplynutí 24 hodin od odeslání, v případě doručení prostřednictvím elektronických prostředků.
   4. 4.1.4. Uživatel oznámí Rekolům bez zbytečného odkladu jakékoli změny kontaktních údajů. Řádným doručením takového Oznámení dojde ke změně osobních údajů Uživatele bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.


 1. 5. Odpovědnost za škodu a vady, reklamace
  1. 5.1. Odpovědnost Uživatele
   1. 5.1.1. Uživatel je povinen zajistit, aby na Kolech nevznikala škoda. Uživatel odpovídá za škodu i v případě, kdy svým jednáním či opomenutím zpřístupní Kolo jiným osobám (včetně Přidružené osoby).
   2. 5.1.2. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení Kola nad rámec běžného opotřebení nebo jeho vybavení odpovídá Uživatel bez ohledu na míru jeho skutečného zavinění, nikoliv však v případě, kdy škodu způsobila společnost Rekola.
   3. 5.1.3. Dopravní nehoda
    1. 5.1.3.1. V případě jakékoli dopravní nehody Uživatel postupuje dle platných právních předpisů. V případě nehody je Uživatel povinen poskytnout společnosti Rekola nutnou součinnost při vyřizování veškerých administrativních úkonů spojených s vyřízením pojistné události. Jakékoli škody vzniklé třetím osobám hradí Uživatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Jakoukoli škodu na Kole zaviněnou jeho jednáním nebo opomenutím je Uživatel povinen společnosti Rekola v plné výši uhradit.
   4. 5.1.4. Odcizení Kola
    1. 5.1.4.1. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Rekola v případě odcizení či pokusu o odcizení Kola, při němž na Kole vznikla škoda, a to prostřednictvím Aplikace.
    2. 5.1.4.2. Uživatel se dále zavazuje poskytnout společnosti Rekola veškerou nezbytnou součinnost při nahlašování výše uvedených případů orgánům činným v trestním řízení, např. Policie ČR či jiným správním orgánům.
   5. 5.1.5. Smluvní pokuty
    1. 5.1.5.1. Rekola chtějí budovat spolehlivou službu pro všechny Uživatele. V případě porušení OP Uživatelem se Rekola snaží v první řadě Uživatele upozornit; může ale také přistoupit k finančním postihům uvedeným níže, zejména v situacích, kdy k porušení OP bude ze strany Uživatele docházet opakovaně.
    2. 5.1.5.2. Uživatel se zavazuje uhradit veškeré pokuty udělené příslušnými správními orgány v souvislosti s používáním Kola, pokud bylo takové užívání Kola v rozporu s obecně platnými právními předpisy. Pokud je v takovém případě sankcionovaná přímo společnost Rekola, je oprávněna veškeré náklady související s úhradou sankce po Uživateli v rámci regresního nároku požadovat zpět.
    3. 5.1.5.3. Pokud Uživatel (i) jakkoliv využívá Kolo bez jeho půjčení v rámci Aplikace (viz bod 2.1.5, resp. 3.2.2.), (ii) nechá využít Kolo třetí osobou nebo (viz bod 1.3.9.) , (iii) jej nechá nezamčené na ulici (viz bod 2.1.10., 2.2.), (iv) vrátí kolo více jak 1 km od nejbližšího Stanoviště, (vi) opakovaně (i po upozornění) uzamyká Kola tak, že jej další Uživatelé nemohou najít (viz bod 2.2.), může společnost Rekola po Uživateli vymáhat smluvní pokutu ve výši až 2000 Kč za každý takovýto případ. Rekola stanoví výši smluvní pokuty dle okolností, zejména ve vztahu ke škodě, která Rekola vznikla v důsledku jednání Uživatele, a četnosti takovéhoto jednání konkrétního Uživatele.
    4. 5.1.5.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Uživatele podle předchozího odstavce dojde k odcizení, zničení nebo závažnému poškození Kola, může společnost Rekola po Uživateli vymáhat smluvní pokutu ve výši až 15 000 Kč za běžné Kolo.
    5. 5.1.5.5. Pokud Uživatel ukončí Výpůjčku mimo Stanoviště, avšak do 1 km od nejbližšího Stanoviště, může společnost Rekola po Uživateli vymáhat smluvní pokutu ve výši až 500 Kč.
    6. 5.1.5.6. Smluvní pokutu je společnost Rekola oprávněna účtovat přímo z Karty Uživatele. O této skutečnosti Uživatele vyrozumí e-mailem, spolu s odůvodněním.
  2. 5.2. Odpovědnost společnosti Rekola
   1. 5.2.1. Uživatel bere na vědomí, že Rekola neodpovídají za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli či jiné osobě v případě nemožnosti dočasně či trvale užívat vybrané Kolo, jakož i škodu způsobenou neuskutečněním plánované Výpůjčky z důvodu nedostupnosti rezervovaného Kola nebo nedosažením cíle uskutečněné Výpůjčky z důvodu poruchy na zapůjčeném Kole.
   2. 5.2.2. Rekola neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv náležitě ohlášenými nebo plánovanými odstávkami Aplikací nebo jejich části. Odstávky ohlášené v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím Webové stránky nebo jiným prokazatelným a vhodným způsobem jsou považovány za náležitě ohlášené. Rekola neodpovídají za chyby vzniklé při provozu Aplikaci způsobené třetími stranami, jako např. operátorem mobilních, datových nebo internetových služeb.
   3. 5.2.3. Rekola neodpovídají za žádné škody na odložených věcech v košíku, držáku na telefon či jiným způsobem přepravovaných na kolech.
  1. 5.3. Reklamační řád
   1. 5.3.1. Domnívá-li se Uživatel, že Rekola nedodržela jakoukoliv svou povinnost (ať už vyplývající z právních předpisů, Smlouvy či OP), nebo pokud nesouhlasí s konkrétním postupem společnosti Rekola, případně s vystupováním a jednáním jejich zaměstnanců či spolupracujících osob, může uplatnit reklamaci. Reklamaci může společnosti Rekola doručit v souladu s pravidly pro doručování dle těchto OP (viz bod 4.).
   2. 5.3.2. Podání reklamace Uživatel zbytečně neodkládá, aby ji bylo možné co nejdříve a korektně vyřídit. Pro rychlé vyřešení uvede Uživatel následující údaje: (i) jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail; (ii) popis události nebo věci, které se reklamace týká, případně související podklady (např. fotografie Kola).
   3. 5.3.3. Rekola potvrdí přijetí reklamace Uživateli e-mailem. Na reklamaci společnost Rekola odpoví ihned, nejpozději do tří dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí reklamce. Během zpracování reklamace může společnost Rekola Uživatele požádat o doplnění nebo upřesnění potřebných informací. Doba, po kterou bude Uživatel doplňovat údaje a potřebné informace, se do 30denní lhůty určené pro vyřízení reklamace nezapočítává. Výsledek reklamace oznámí Rekola Uživateli e-mailem.


  1. 6. Nakládání s osobními údaji a odpovědnost za pořízené fotografie
   1. 6.1. Rekola je správcem osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o způsobu a rozsahu zpracování a o právech Uživatelů, jakožto subjektů údajů, jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na https://www.rekola.cz/files/zoou.pdf.
   2. 6.2. Rekola je oprávněna zpracovávat fotografie, které byly pořízeny Uživatelem v Aplikaci. Uživatel uděluje společnosti Rekola časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití pořízených fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech společnosti Rekola, a to bez omezení a bez náhrady.
   3. 6.3. Uživatel potvrzuje, že pořízením fotografie v Aplikaci nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a Uživatel se zavazuje společnost Rekola odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti společnosti Rekola.


  1. 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. 7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   2. 7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


  1. 8. Závěrečná ustanovení
   1. 8.1. Prohlášení Uživatele
    1. 8.1.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že (i) je plně způsobilý k právním úkonům; (ii) v době uzavření Smlouvy jsou všechny informace a dokumenty poskytnuté společnosti Rekola aktuální, úplné, přesné a správné, a že společnosti Rekola nebyly zamlčeny jakékoli závažné skutečnosti; (iii) před uzavřením Smlouvy byl informován o všech skutečnostech souvisejících s podmínkami poskytované služby, včetně výše a splatnosti plateb vyžadovaných společností Rekola; (iv) byl seznámen a souhlasí se Smlouvou, OP, Aplikaci a dalšími pravidly vztahujícími se k provozu systému Rekola.
    2. 8.1.2. Všechny právní vztahy mezi Uživatelem a společností Rekola se budou řídit českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
    3. 8.1.3. Celá komunikace probíhající mezi Uživatelem a společnosti Rekola bude vedena v českém, příp. slovenském jazyce. Některé automatizované e-maily a části Aplikace mohou být v anglickém jazyce, pokud má takový jazyk Uživatel nastavený ve svém profilu.


   1. 8.2. Změny OP
    1. 8.2.1. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právní úpravy a také s ohledem na obchodní politiku společnosti Rekola, je Rekola oprávněna tyto OP či Zásady zpracování osobních údajů měnit. Společnost Rekola je v takovém případě povinna: a) vyžádat si souhlas Uživatele v případě okamžité změny OP či Zásad. Do udělení tohoto souhlasu nebude Uživatel moci využívat Aplikaci a veškeré nové funkcionality; nebo b) oznámit Uživateli změnu OP prostřednictvím Informačního newsletteru, a to nejpozději 30 dnů před dnem, kdy má změna OP nabýt účinnosti. Pokud tak Rekola neučiní, platí pro Uživatele podmínky odsouhlasené před touto změnou.
    2. 8.2.2. Změna OP či Zásad zpracování osobních údajů zakládá Uživateli právo změny odmítnout a od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být společnosti Rekola doručeno nejméně jeden den před účinností změny OP či Zásad zpracování osobních údajů dle pravidel pro doručování (viz bod 4.). Nevyužije-li Uživatel po oznámení změny svého práva od smlouvy odstoupit, považuje se to za jeho souhlas se změnou.
    3. 8.2.3. Bude-li kterékoli ustanovení Smlouvy, OP nebo Zásad zpracování osobních údajů shledáno neplatným či nevymahatelným, nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo OP.


   1. 8.3. Platnost a účinnost
    1. 8.3.1. Tyto OP nabývají platnosti dne 9. 3. 2024 a účinnosti pro Uživatele udělením souhlasu s těmito OP (v Aplikaci) případně 15. 4. 2024, dle toho, která skutečnost nastane dříve.
    2. 8.3.2. Uživatel souhlasí s tím, že Rekola může OP v přiměřeném rozsahu změnit. V případě nutnosti jakékoli změny je Rekola povinna tuto změnu Uživateli předem oznámit. Pokud nebude Uživatel se změnami souhlasit, je oprávněn Smlouvu a tyto OP vypovědět.